O nas

UWAGA

Od dnia 16 marca 2020r. (poniedziałek) siedziba jednostki Klimat-Energia-Gospodarka Wodna znajdująca się na os. Złotej Jesieni 14 będzie dostępna wyłącznie dla pracowników.

-  zachęcamy do kontaktu drogą elektroniczną pod adresem: sekretariat@kegw.krakow.pl

- umożliwimy również pozostawienie korespondencji w specjalnie wydzielonym pojemniku przy  wejściu do budynku.


 

„Klimat-Energia-Gospodarka Wodna” jest samodzielną jednostką Gminy Miejskiej Kraków, nieposiadającą osobowości prawnej, działającą jako jednostka budżetowa.

 

KEGW został powołany uchwałą Rady Miasta Krakowa 17 lipca 2019 r. W okresie od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. jednostka realizowała zadania organizacyjne, niezbędne do uruchomienie właściwej działalności z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

Przyjęty uchwałą Rady Miasta Krakowa statut jednostki precyzuje, że przedmiotem działalności KEGW jest organizowanie, koordynacja i prowadzenie, w ramach planu finansowego – w zakresie niepowierzonym do realizacji innym miejskim jednostkom organizacyjnym, komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta Krakowa lub innym podmiotom:

 

1) spraw związanych z opracowaniem strategii oraz bieżącym wdrażaniem zrównoważonej gospodarki zasobami wodnymi w przestrzeni miejskiej, a w szczególności:

a) zarządzaniem komunalnym systemem ochrony przeciwpowodziowej Miasta, w tym związanym z przeciwdziałaniem tzw. powodziom miejskim, stanowiącym efekt opadów nawalnych, a także z utrzymaniem, modernizacją i wyposażeniem gminnego magazynu przeciwpowodziowego,

b) organizowaniem oraz utrzymaniem proekologicznego systemu odwodnienia Miasta, poprzez rozwój systemu kanalizacji rozdzielczej wód opadowych i ich użyteczne wykorzystanie,

c) utrzymywaniem elementów systemu odwodnienia Krakowa stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa,

d) budową elementów systemu gminnego odwodnienia Miasta zlokalizowanych poza pasami drogowymi dróg publicznych,

e) opracowaniem i wdrażaniem proekologicznych rozwiązań w zakresie kształtowania

i renaturyzacji oraz ochrony, oczyszczania i remediacji środowiska wodnego Miasta,

f) współpracowaniem z podmiotami prowadzącymi działalność odwodnieniową na terenie Miasta oraz wykonawcami odwodnień budowlanych w zakresie wykorzystania wód gruntowych,

g) współpracą z komórką organizacyjną Urzędu Miasta Krakowa właściwą ds. sytuacji

kryzysowych oraz bezpieczeństwa powodziowego,

h) współpracą z komórką organizacyjną Urzędu Miasta Krakowa właściwą ds. gospodarki

komunalnej w zakresie przygotowania programów rozbudowy systemu odwodnienia Krakowa z uwzględnieniem proekologicznych rozwiązań, w miarę możliwości z jak największym wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy europejskich,

i) współpracą w zakresie gospodarki wodnej i odwodnienia Krakowa z innymi podmiotami,

w tym z zarządcami cieków naturalnych, Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S. A. w Krakowie oraz właściwymi zarządcami dróg,

j) działaniami informacyjnymi, promocyjnymi i edukacyjnymi w zakresie swojej właściwości;

 

2) spraw związanych z ochroną klimatu i adaptacją do skutków zmian klimatycznych, obejmujących w szczególności:

a) wdrażanie strategii neutralności klimatycznej,

b) wdrażanie planu adaptacji Miasta do zmian klimatu,

c) wdrażanie planu gospodarki niskoemisyjnej i gospodarki o obiegu zamkniętym,

d) realizację zadań związanych z wdrożeniem zrównoważonej gospodarki wodnej Miasta, w tym w szczególności renaturyzacji środowiska wodnego, retencjonowania i zagospodarowania wód opadowych,

e) realizację zadań związanych z podnoszeniem efektywności energetycznej, w tym

termomodernizacją budynków,

f) realizację zadań związanych z wykorzystaniem energii odnawialnej,

g) realizację zadań związanych z rozwojem energetyki rozproszonej, w tym w formie klastra energii,

h) realizację zadań związanych z wdrażaniem rozwiązań miasta inteligentnego (smart city), w tym z rozwojem sieci komórkowej 5G oraz Internetem rzeczy (Internet of Things),

i) realizację zadań związanych z podnoszeniem jakości warunków życia mieszkańców Miasta, w tym rekultywacji i remediacji terenów miejskich,

j) działania informacyjne, promocyjne i edukacyjne w zakresie swojej właściwości.

 

 

UCHWAŁA NR XXII/459/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej o nazwie ''Klimat-Energia-Gospodarka Wodna